Thơ vui về chữ ‘tử’

Tác giả:

 

KD: Bạn bè iu quí gửi cho mình với chú thích: Cười trước Tết!   😀

Học trò chết gọi là Sĩ Tử.

 

– Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử.

 

– Quân lính chết gọi là Quân Tử.

 

– Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử.

 

– Chết từng khúc gọi là Thái Tử.

 

– Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

 

– Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

 

– Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

 

– Bị điện giật mà chết gọi là Ðiện Tử.

 

– Ði ăn yến tiệc, đi “tè” mà chết gọi là Tiểu Yến Tử.

 

– Chết đuối gọi là Giang Tử.

 

– Chết ở nông trại gọi là Trang Tử.

 

– Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử.

 

– Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử.

 

– Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử.

 

– Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử.

 

– Em chết gọi là Ðệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử.

 

– Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử.

 

– Thầy giáo chết gọi là Sư Tử.