To, nhỏ…. Nhỏ, to

Tác giả: Một du học sinh VN

KD: Bạn bè iu quí gửi cho “cái lày”. Đọc chít cười  😛

VIỆT NAM là một nước hơi nhỏ.
  Trong cái nước hơi nhỏ, có một thủ đô thật to.

  Trong thủ đô thật to, có những con đường rất nhỏ.
Trong những con đường rất nhỏ, lại có những căn nhà thật to.

 Trong những căn nhà thật to, lại có những cô vợ bé rất nhỏ.

Những cô vợ bé rất nhỏ, lại dành cho những ông quan thật to.

Những ông quan thật to, lại đeo một cái cặp hơi nhỏ.
  Những cái cặp hơi nhỏ, thường có những dự án rất to.

  Những dự án tuy rất to, nhưng hiệu qủa lại qúa nhỏ.
Hiệu qủa qúa nhỏ, nhưng thất thoát lại thật  to.

  Tuy thất thoát thật to, lại được coi là cái lỗi rất nhỏ.
Vì thế VIỆT NAM ta, từ từ biến thành một đất nước nho nhỏ. 

  Trong cái đất nước nho nhỏ, lại có những quan chức to.
Trong những ông quan chức to, lại có những cái đầu qúa nhỏ.

  Những cái đầu qúa nhỏ, lại có những túi tham thật to.
Những túi tham thật to, lại có những hiểu biết rất nhỏ.

  VÀ NHỮNG HIỂU BIẾT RẤT NHỎ .. LẠI .. GÂY HẠI CHO ĐẤT NƯỚC .. THẬT TO.