Tổng bí thư cảnh báo chuyện luồn lách khi chọn nhân sự

Tác giả: H. Nhì- H. Anh

.Tổng bí thư yêu cầu sàng lọc cán bộ ngay từ khâu giới thiệu, không để đến khâu cuối cùng.

Đọc thêm: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/chinh-tri-viet-nam/khong-lua-chon-can-bo-tham-nhung-xu-ninh-3270317/

Sáng nay, tại trụ sở TƯ Đảng, Bộ Chính trị triệu tập hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự tham gia BCH TƯ Đảng khóa 12.

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa trình bày phương hướng công tác nhân sự và quy trình giới thiệu nhân sự này.

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng, nhân sự
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TTXVN

Phân tích tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nhiều mặt đến sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh tình hình đó đòi hỏi Đảng, trước hết là BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư phải thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trí tuệ, năng lực và uy tín để tập hợp đoàn kết, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững độc lập dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, đẩy mạnh công cuộc đổi mới.

Ông nêu rõ 4 yêu cầu xây dựng BCH TƯ khóa mới, cả về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, uy tín, đoàn kết; về số lượng, cơ cấu; về tính kế thừa, phát triển; về nội dung, phương pháp giới thiệu, lựa chọn nhân sự.

BCH TƯ phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; có tầm nhìn chiến lược; có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới; có cơ cấu, số lượng hợp lý đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển.

Về tiêu chuẩn ủy viên BCH TƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 12, Phương hướng công tác nhân sự nhấn mạnh 3 nhóm tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, tinh thần yêu nước, sự trung thành với Đảng, với dân tộc và nhân dân; về phẩm chất đạo đức cách mạng; về kiến thức, trí tuệ, năng lực, hiệu quả công tác.

Trong đó, ủy viên TƯ phải là những người tiêu biểu của Đảng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, nhấn mạnh hơn các tiêu chuẩn về sự kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; sự trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước và lợi ích của dân tộc; về tầm trí tuệ, tư duy chiến lược, khả năng nắm bắt, đề xuất, giải quyết những vấn đề mới; về đạo đức cách mạng, tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; dám đương đầu với khó khăn, thử thách; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, tham vọng quyền lực, lợi ích nhóm; có ý thức giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng…

Đặc biệt lần này, Phương hướng công tác nhân sự cũng yêu cầu kiên quyết không để lọt vào BCH TƯ những người có một trong các khuyết điểm sau: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm; có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, tham nhũng, quan liêu cục bộ, vận động cá nhân, phe cánh; chịu trách nhiệm chính về nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn; kê khai tài sản không trung thực, bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; hoặc có vấn đề chưa rõ về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay.

Phương hướng nêu rõ cơ cấu, số lượng ủy viên BCH TƯ khóa 12, độ tuổi, quy trình giới thiệu nhân sự BCH TƯ ở cấp địa phương và các cơ quan, đơn vị TƯ…

Lọc cán bộ ngay từ khâu giới thiệu

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh việc chuẩn bị công tác nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc Đảng.

Tổng bí thư chỉ rõ không để đến khâu cuối cùng mà phải lựa chọn cán bộ ngay từ khâu giới thiệu, phải sàng lọc ngay từ đầu, lựa chọn đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy định.

Tổng bí thư yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc TƯ phải nắm chắc các yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, cách làm, từng bước tiến hành công tác nhân sự.

Tinh thần của những người cộng sản là đặt lợi ích của Đảng, của đất nước lên trên hết, trước hết, không vì cá nhân, lợi ích cục bộ, phải trong sáng, công tâm, khách quan, với mong muốn xây dựng cơ quan lãnh đạo cao nhất ở các cấp và đặc biệt là ở TƯ phải thực sự trong sạch vững mạnh, là một tập thể đoàn kết thống nhất cao, đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực, quan hệ tốt với dân, không tham nhũng tiêu cực, không vướng vào lợi ích nhóm… cố gắng không để lọt vào cơ quan lãnh đạo của Đảng cả ở cấp TƯ và địa phương, những đối tượng mắc một trong các khuyết điểm đã nêu trên.

“Công tác cán bộ khó nhất là có trong sáng, công tâm hay không… Nếu không trong sáng thì nhìn tiêu chuẩn sẽ khác, đến khi làm cũng không đúng quy trình, dễ luồn lách để đạt được mục đích, tham vọng cá nhân, bất chấp nguyên tắc, quy chế của Đảng”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Không để lọt vào TƯ người xu nịnh, chạy chọt, mị dân >> Thủ tướng phê chuẩn nhân sự 3 tỉnh >> Thay đổi nhân sự một loạt tỉnh >> 2013: Phép thử nhân sự giữa nhiệm kỳ

——

http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/239910/tong-bi-thu-canh-bao-chuyen-luon-lach-khi-chon-nhan-su.html