Ảnh mềnh

KD: Tự nhiên FB gửi cho mềnh ảnh này, muốn nhắc lại kỷ niệm một năm trước mềnh đăng ảnh. Cảm ơn FB nhìu. Ảnh này cũng là ảnh đại diện cho FB của mềnh và mềnh thích  😀

———-

KD 64-1