Vệt bài: Từ Nguyễn Trường Tộ đến bộ ngũ “Vĩnh- Quỳnh- Tốn- Tố- Khôi”

 Tác giả: Theo Nghiên cứu lịch sử và Blog Phạm Tôn…

KD: Bạn bè gửi lại cho vệt bài nghiên cứu lịch sử khá thú vị (trước đó, Blog KD/KD chỉ đăng được bài 09- cùng chủ đề). Nay xin đưa lại có hệ thống để bạn đọc tiện theo dõi.

————- 

Năm 5 vị thượng thư tân học Hồ Đắc Khải, Phạm Quỳnh, Thái Văn Toản, Ngô Đình Diệm, Bùi Bằng Đoàn. Chỉ có cụ Phạm Quỳnh là có số phận bi thảm

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi”- Bài 1 …

 Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi”- Bài 2 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 3 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 4 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 5 …

 Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 6 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 7 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 8 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 9 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 10 …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 10 (tiếp)…

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ: “Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi” – Bài 11 …

“Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi (Nguyễn Ngọc Lanh) Bài 11 tiếp Phụ 1 Bài của Thụy Khê Phần XV: Phan Khôi – Chương 1b : Ai viết bài ký tên Nguyễn Ái Quấc …

Từ Nguyễn Trường Tộ tới bộ ngũ Vĩnh-Quỳnh-Tốn-Tố-Khôi (Nguyễn Ngọc Lanh) Bài 11 tiếp Phụ2 Phản biện bài của Thụy Khê Về những bài viết ký tên Nguyễn Ái Quốc tại Pháp từ 1919 đến 1923 …