BOT: “Thu giá” trả bằng… giá!

Tác giả: Ảnh theo FB Nguyễn Quang Vinh

KD: Một bạn đọc bình: Kẻ cắp gặp bà già!  😀

Không biết “tối kiến của đ/c nào thuộc lĩnh vực BOT. Các đ/c khôn mà… dốt! Dốt thật nên nhận được … giá thật  😀  Nhìn bật cười

Xin đưa một số bức ảnh  😀