Khu khám tiến sĩ

Tác giả: theo FB An Van Tao

.KD: Xem bức ảnh này, bật cười. Chắc khu này dành riêng khám bệnh cho 24.000 Ts nước Việt

.Nếu có khám bệnh, nên tập trung khám về não trạng và nhân cách không ít vị!  😀

——————